Medarbetarenkäten på en enhet i en Stockholms kommun visade nedåtgående resultat. Främst saknade medarbetarna tydlighet i roller och samspel mellan sig. Detta ledde till missförstånd och en del konflikter. Samma enkät visade låga resultat även i upplevd effektivitet och kommunikation med beställare.

Så här beskrev chefen situationen inför arbetet:

Mina medarbetare kör ibland fast i situationer där det krävs att alla drar sitt strå till stacken. Förståelsen för att alla har olika styrkor tas inte tillvara i det dagliga arbetet, konflikter som jag som chef blir inblandad i skulle de själva kunna lösa om de kommunicerade mer med varandra. När vi senast gjorde en kundundersökning visade det sig också att kundernas nöjdhet har sjunkit gällande hur de blir bemötta av mina medarbetare. Jag vill ha hjälp med att ge medarbetare verktyg, nycklar i det vardagliga arbetet för att öka samarbetsförmågan och därmed få en trivsammare och effektivare arbetsplats.

Genomförande av utvecklingsinsats:

  • Medarbetarna informerades om resultaten av medarbetar- och kundenkäter samt att chefen beslutat att ta in konsultstöd till gruppen
  • Alla medarbetare inklusive chef, fick en länk till ett test av personlighetsprofiler (MBTI), på sin mail som de svarade på under ca 30 minuter. Därefter sammanställde konsulten allas olika personlighetsprofiler och fick även en tydlig bild av arbetsgruppens sammansättning.
  • En gemensam utvecklingsdag genomfördes där återkoppling till testresultatet gjordes till varje individ samt gemensamma övningar för att synliggöra likheter/olikheter bland personligheterna i gruppen.

Hur blev situationen efteråt?

Medarbetarna lärde känna vilken typ de är och hur de kommunicerar med andra. Det var ett mycket uppskattat pass där många medarbetare uttryckte lättnad kring insikter kring sig själva och andra och beskrev tidigare ”typiska” konfliktsituationer klart var kopplade till okunskap om varandras olikheter.

Chef samt medarbetare har beskrivit att öppenhet samt tillit har ökat på arbetsplatsen efter genomförd dag. Arbetsgruppen använder kunskapen om varandras styrkor när de ska sätta samman grupper i gruppen för att utföra vissa uppdrag vilket lett till ökad effektivitet.

Frontits erbjudande för att utveckla förståelse och kommunikation inom arbetsgrupper

Varje individ har sin egen strategi för att hämta energi, fånga information samt ta beslut – det påverkar hur vi kommunicerar med omvärlden internt och externt. Att kunna anpassa sitt beteende till andra människors behov i olika situationer påverkar samarbetsförmågan, den personliga effektiviteten, toleransen för andra människor, etc. Det är en förmåga som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla.

Konsult Kerstin Lindfors är en erfaren konsult som har mycket goda erfarenheter av att utveckla personer, grupper och företag som vill fungera bättre tillsammans. Hon arbetar med Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) som hon anser är mest användbart för att ta fram personlighetsprofiler. Det visar hur skillnader mellan människor kan tas tillvara och användas på ett konstruktivt sätt.

Resultaten från profilanalysen blir ett lättfattligt diskussionsunderlag som ger människor bättre insikt i såväl sina egna som andras agerande och reaktioner.

Publicerad: 2014-04-22

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Tjänst
Artikel
Relaterat material

Kontakta Kerstin för mer information