Getting on the SAFe® train with ABB

Recently Kristina Rosén from Frontit guided Grid Integration, a unit within ABB Power Grids, through their PI Planning event. Grid Integration started their SAFe® journey four years ago and have had PI planning events every quarter since then, but to accelerate improvements decided to bring in Kristina. Clarens Jonsson, Technology Manager, says -The SAFe® methodology … Läs mer

Samarbetsverktyg – hitta rätt i djungeln!

Surrogates är Bruce Willis-filmen jag tänker på nu när världen jobbar hemifrån. Dock är jag tveksam till att framtidens utveckling kommer gå mot robotar som totalt ersätter den konstant uppkopplade människans fysiska närvaro utanför hemmet. Men det känns som att denna tvära övergång är här för att stanna och kommer förändra det dagliga arbetet för … Läs mer

Våga prova det agila ledarskapet

Vår värld rör på sig hela tiden – och det behöver vi också göra. Ett agilt förhållningssätt hjälper oss att snabbt anpassa oss till nya förutsättningar. För att lyckas med det behöver vi ha medarbetare och ledare som vill, vågar och kan bidra till det. Att gå över till ett agilt ledarskap är en omställning för både … Läs mer

Leading SAFe® training for ABB

In February, ABB Power Grids, Grid Integration received Leading SAFe® training from Frontit consultant Kristina Rosén. The training was part of an initiative that started in October to meet a need to increase knowledge in scaled agile development and find new, more efficient ways of working. Karin Thorburn, who is one of the driving forces … Läs mer

Utbildning för ABB i Leading SAFe

I februari utbildade Kristina Rosén en av Frontits kunder, en enhet inom ABB Power Grids, i Leading SAFe. Utbildningen är en del av uppdraget som påbörjades i oktober då det fanns ett behov att öka kunskapen inom skalad agil utveckling samt hitta nya och mer effektiva arbetssätt. Karin Thorburn som är en av de drivande … Läs mer

Bli förändringssmart!

Är du nyfiken på hur förändringar påverkar oss människor? Vad är det som gör att digitalisering, omorganisationer och andra förändringar ibland går smidigt men ibland möter hinder hos både chefer och medarbetare? Under seminariet förklarar vi på ett levande sätt varför vår hjärna ofta går på högfart i förändringssituationer. Detta genom att kombinera modeller från … Läs mer

Hur man får både hjärnan och medarbetarna med sig

Frontit hjälper Siemens Industrial Turbomachinery i deras förändringsarbete   När chefen för Siemens konstruktionsavdelning, Kristofer Thoresson, märker och får signaler om att attityden och motivationen bland medarbetarna inte är på topp, beslutar han sig för att ta hjälp av Frontit för att komma tillrätta med problemen. Oftast handlar det om tre problemområden eller utmaningar som … Läs mer

Grupputveckling på Siemens

Siemens produktionsenhet i Finspång ville ha hjälp att inspirera, utveckla och stärka sina medarbetare inför de utmaningar man ser i en omvärld där kunder ställer allt högre krav på korta leveranstider och flexibilitet. Genom att synliggöra individers olikheter och förstå hur de föredrar att kommunicera, ta beslut och interagera socialt, ville man ge medarbetarna förutsättningar att … Läs mer

Aktivitetsbaserat kontor

En aktivitetsbaserad arbetsplats bygger på att det är aktiviteten som styr, inte vilken avdelning du tillhör eller vilken befattning du har. Miljön främjar att du enkelt kan samverka med de personer som du just nu har aktiviteter tillsammans med. Du ska kunna vara ostörd när du behöver det eller jobba med stora skärmar eller andra … Läs mer

Digital workplace

Ny teknik förändrar arbetsplatsen, men tekniken är endast en av ingredienserna för att nå dit många organisation siktar på. En digital omställning av arbetsplatsen kräver även ett strategiskt ledarskap för att styra organisationens digitala satsningar och lotsa organisationen framåt i syfte att dra nytta av digitaliseringen. På så sätt hämta hem de önskade effekterna och … Läs mer

Kompetensutveckling och coachning

Den moderna arbetsmarknaden och er verksamhets ständiga utveckling innebär att era medarbetare löpande behöver utveckla sin kompetens. Frontit utbildar, tränar och coachar era medarbetare i projektarbete, förändringsledning, agila arbetssätt, krav- och testarbete. Vi gör det genom företagsinterna utbildningar, mentorskap eller coaching. Allt oftare hjälper vi också våra kunder att digitalisera kompetensutvecklingen genom olika lärplattformar. Våra … Läs mer

Förändringsförmåga

Förändringsarbete innebär inte bara att driva igenom en förändring som del av ett projekt. Organisationer möter idag en allt mer föränderlig värld som kräver kontinuerlig anpassning och förnyelse. För att hantera detta måste de utveckla en förmåga att hantera förändringar kontinuerligt – att ha en egen stark förändringsförmåga. Nödvändiga komponenter i förändringsledning är ett aktivt … Läs mer

Grupp och teamutveckling

Många team och grupper fungerar alldeles utmärkt. Men långt ifrån alla. En del uppvisar avsaknad av tillit och förtroende, bristande dialog och samverkan och otydlighet i roller, ansvar och förväntningar. För att nämna några symtom. Konsekvensen av bristerna i gruppens samverkan kan bli leveransproblem, låg motivation, kvalitetsbrist och hög stress. Kort och gott: sämre resultat. … Läs mer

Individ- och grupputveckling

Vill ni skapa ett effektivt team på er avdelning? Vill ni få individen eller gruppen att få bättre förståelse för andra och ta nästa steg i sin egen eller gruppens gemensamma utveckling? Våra konsulter använder teamstärkande verktyg för att stödja etableringen av nya eller befintliga grupper hos våra kunder, antingen med hjälp av MBTI, Myers Briggs Type Indicator, … Läs mer

Sveriges första molnbaserade intranät i offentlig sjukvård

Landstinget Västmanland ”Vi bytte inte ett intranät med ett nytt utan ersatte ett gammalt intranät mot en helt ny digital arbetsplats. Vi gick från en informationskanal till en digital arbetsplats med personaliserad information och arbetsstödsfunktioner med möjligheter till samarbete inom och utom organisationen. Tillgänglig när som helst var som helst”, säger Peter Skoog Projektledare Frontit. … Läs mer

Engagerad personal skapade bestående förändring hos Läkemedelsverket

De senaste 10 åren har Läkemedelsverket sett sitt uppdrag växa dramatiskt och sin personalstyrka fördubblas. Med Frontits hjälp har man nu verktygen som krävs för att genomföra bestående förändringar för att möta framtidens utmaningar. – För 10 år sedan var vi en organisation på 300 – 400 personer och idag är vi 750 personer. Vi … Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Om man studerar ledningsgrupper finns det en röd tråd i det som inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Avsaknad av tydliga mål, bristande kultur och spelregler, otydlig förväntan och svag tillit är några utmaningar man ofta står inför. Konsekvensen i verksamheten är ökad affärsrisk, svag kraft i realisering av strategier och sämre effekt av gjorda … Läs mer

Stockholms kommun fick arbetsgrupper att fungera bättre

Medarbetarenkäten på en enhet i en Stockholms kommun visade nedåtgående resultat. Främst saknade medarbetarna tydlighet i roller och samspel mellan sig. Detta ledde till missförstånd och en del konflikter. Samma enkät visade låga resultat även i upplevd effektivitet och kommunikation med beställare. Så här beskrev chefen situationen inför arbetet: Mina medarbetare kör ibland fast i situationer … Läs mer

Scania – internt socialt nätverk för kunskapsdelning

2012 startade Scania projektet ”Agora” som innebär att ta fram ett koncept för ett internt socialt nätverk för kunskapsdelning och samarbete mellan Scaniagruppens diverse olika bolag runtom i världen. Aras Kazemi, konsult på Frontit, som har många års erfarenhet av IT-projekt med fokus på webb, portaler och sociala samarbetsverktyg, fick uppdraget  som projektledare och verksamhetsanalytiker för … Läs mer