Vad är egentligen digital transformation?

Det var en fråga som vi ställde oss eftersom digitalisering och digital transformation är begrepp som vi nästan dagligen hör i olika sammanhang. Många vittnar om svårigheten med att veta hur man ska ta sig an den digitala transformationen. Hur skapar vi förståelse för vad det innebär för den egna organisationen och sedan faktiskt börja … Läs mer

Leading SAFe® training for ABB

In February, ABB Power Grids, Grid Integration received Leading SAFe® training from Frontit consultant Kristina Rosén. The training was part of an initiative that started in October to meet a need to increase knowledge in scaled agile development and find new, more efficient ways of working. Karin Thorburn, who is one of the driving forces … Läs mer

Utbildning för ABB i Leading SAFe

I februari utbildade Kristina Rosén en av Frontits kunder, en enhet inom ABB Power Grids, i Leading SAFe. Utbildningen är en del av uppdraget som påbörjades i oktober då det fanns ett behov att öka kunskapen inom skalad agil utveckling samt hitta nya och mer effektiva arbetssätt. Karin Thorburn som är en av de drivande … Läs mer

Lucka 20 – Hur får man ihop främlingar till ett team?

Vi hamnar ofta i situationer när vi ska lösa komplexa problem tillsammans med människor vi inte känner ännu, och där vi behöver hitta lösningar på saker som är innovativa och ofta nya för teamet. Amy Edmondson berättar om vad som behövs för att få ihop en grupp främlingar till ett team som kan lösa svåra … Läs mer

Processeffektivisering

Organisationsprocess, verksamhetsprocess eller affärsprocess är en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i en verksamhet i syfte att tillfredsställa ett kundbehov. En affärsprocess är en uppsättning repetitiva aktiviteter som skapar värde genom att förvandla en insats till ett mer värdefullt utfall. Både de resurser som utgör insats och utfall kan vara information och/eller föremål. … Läs mer

Quality Assurance

I takt med att IT går från att vara ett verksamhetsstöd till att vara ett av de mest strategiska verktygen för att lyckas, blir det allt viktigare att ha hög kvalitet i sina leveranser. Digitaliseringen och det agila intåget skapar fantastiska möjligheter och snabb förändring. Men det är större risk att saker går fel eller … Läs mer

Driva projektkontor

Ett projektkontor är navet i projektverksamheten som ger en ökad kontroll och bättre styrning på projekten. Projektkontoret hjälper organisationen bl a att: Skapa en tydlighet och samsyn hur projekt drivs genom gemensamma modeller, arbetsmetoder och synsätt Stötta projektorganisationen bättre med metoder och verktyg Stötta ledning i den strategiska styrningen av portföljen Samordnad resurshantering Frontit hjälper … Läs mer

Effektiva projekt

Våra erfarna och pragmatiska projektledare leder hela eller delar av ditt projekt från förstudie till genomförd leverans. Vi kombinerar agila projektmetoder och traditionellt projektledarskap på det sätt som passar din organisation. Frontits projekt- och programledare har stor erfarenhet från såväl tekniska och IT-tunga projekt som rena verksamhetsprojekt. Vi arbetar inom de flesta branscher. Vi driver, … Läs mer

Agil transformation

Genom agil transformation hjälper vi företag att möta den ökad konkurrensen och de radikala, disruptiva förändringar som drivs av tekniska framsteg. Att bli en agil verksamhet går bortom teknikleverans och agila metoder för mjukvaruutveckling. En agil transformation genomsyrar kultur, utmanar organisationsstrukturer, ställer nya krav på både ledarskap och medarbetarskap, förändrar strategiarbetet och styrning samt innovations och utvecklingsarbete. Vi hjälper verksamheter från ledningsnivå till enskilda team att bygga och utveckla kunskap och förmågor att … Läs mer

Hur lyckas man med agil transformation?

För att en organisation ska kunna anpassa sig till ny teknik, nya kundbehov och samhällsförändringar i stort är en agil transformation nödvändig. För att förstå vad en agil transformation är och varför den ofta misslyckas har vi intervjuat Frontits agila expeter Joel Ståhl, Helene Blom och Malin Lundstedt.   Varför behövs agil transformation? Förändringstrycket från … Läs mer

Vill du driva förändring? Var tydlig, uthållig och lyhörd

I två tidigare artiklar om kommunikation kring förändringsprojekt har vi intervjuat Anette Andersson och Stina Ekenstierna som är två av Frontits förändringsledare med stor erfarenhet av kommunikation i förändringsarbete. I denna tredje och sista artikel har vi träffat ytterligare två av våra konsulter, Anna Wallin och Patrik Högberg. De berättar om sina erfarenheter och insikter … Läs mer

Dialogen är avgörande för lyckat förändringsarbete 

Kommunikation är en central beståndsdel i allt förändringsarbete. I en artikelserie på tre artiklar har vi intervjuat några av Frontits erfarna förändringsledare som berättar varför och bidrar med exempel från projekt de själva varit involverade i.  I denna andra artikel kommer lite tankar från Stina Ekenstierna som jobbar med förändringsledning, ledar-och grupputveckling på Frontit i … Läs mer

Effekthemtagning

Vi ser ständigt ökade krav på kunskap, processer och verktyg för att säkerställa att projekt levererar enligt effektmålen. Många av oss arbetar i projektmiljöer där vi är osäkra på i vilken grad ett projekt verkligen skapar nytta. Det kan vara svårt att veta om och vilka effekter projektet bidragit till. Ofta uppstår affärsnyttan långt efter … Läs mer

Förändringsledning

Oberoende undersökningar visar att endast 30-40% av alla förändringsprojekt idag lyckas uppnå sina projektmål. Andelen projekt som levererar avsedd effekt är lägre än så. Orsaken är att man både under projektet och det efterföljande linjearbetet tenderar att underskatta viktiga ”mjuka” faktorer som t.ex. attityd till förändringen, förändringens komplexitet, företagskulturen samt det aktiva stödet från ledare … Läs mer