Hur man får både hjärnan och medarbetarna med sig

11 oktober, 2019

Frontit hjälper Siemens Industrial Turbomachinery i deras förändringsarbete

 

När chefen för Siemens konstruktionsavdelning, Kristofer Thoresson, märker och får signaler om att attityden och motivationen bland medarbetarna inte är på topp, beslutar han sig för att ta hjälp av Frontit för att komma tillrätta med problemen.

Oftast handlar det om tre problemområden eller utmaningar som företaget eller organisationen måste ta tag i. Att målen uppfattas som vaga, att förväntningar och roller känns otydliga och människans inneboende motstånd till förändringar.

 

Frontits arbete inleddes med en analysfas där man intervjuade 30 chefer och medarbetare, som fick sätta ord på problematiken. Efter att Frontit hade kartlagt problembilden med hjälp av intervjuer med cheferna blev det tydligt att de behövde stöttas i sitt ledarskap. Den första uppgiften var att tillsammans med ledningen identifiera vilka egenskaper och förväntningar Siemens konstruktionsavdelning har på sina ledare. Med den bakgrunden togs en ledarskapsstrategi fram som byggde på ett antal prioriteringar där det framförallt handlade om att jobba med tydliga mål och uppföljningar.

För att nå sina mål behöver alla chefer arbeta åt samma håll och en gemensam ledarstrategi gav cheferna ett tydligt arbetssätt att förhålla sig till.

 

Mål är viktiga

Att det är viktigt att tydliggöra mål handlar om hur vi är konstruerade som människor. Vår hjärna behöver ett syfte och har ett kortsiktigt belöningssystem. Vi måste veta vad som är meningen med det vi gör och vi behöver få en snabb bekräftelse på att vi gör rätt. Därför blev en av de första åtgärderna att införa korta avstämningar på 15 till 20 minuter, varannan vecka mellan chefer och medarbetare. Detta för att få koll på hur det går, om någon behöver stöd eller om det finns behov för medarbetarna att få hjälp med att formulera sina egna mål.

Inledningsvis arbetade Frontit enbart med cheferna, men efter ett par månader utökades uppdraget till att, för de övriga 200 anställda, redogöra för bakgrunden till insatsen, inspirera och förklara hur hjärnans grundläggande funktioner påverkar arbetet.

Det gav ännu en skjuts framåt i förändringsarbetet genom att förståelsen ökade för hur medarbetarna kan vara med och hjälpa till och vilket ansvar de har. Chefen är främst ett verktyg, det är medarbetaren som gör jobbet. Ledarskap och medarbetarskap måste gå hand i hand.

 

Systematik ger effekt

Att cheferna möter medarbetarna i korta återkommande uppföljningssamtal har gett en mycket god effekt. Medarbetarna känner sig sedda och kommer närmare målen. Syftet blir tydligare och det gillar hjärnan, motivationen ökar och medarbetaren kan bli mer autonom.

Cheferna i sin tur, får en mycket bra uppfattning om var medarbetarna befinner sig och vilka problem och utmaningar de står inför.

”Uppföljningssamtalen har fungerat väldigt bra. Alla har haft dem. Det fungerar för alla. De är kontinuerliga och ger ett lugnare klimat och cheferna får bättre insikt i arbetssituationen”
Kristofer Thoresson, Siemens Konstruktionsavdelning

 

Att skapa tydlighet

Otydliga förväntningar och roller är ett vanligt förekommande problem i många organisationer.

På Siemens började Frontits arbetet med att ledningsgruppen gick igenom vilka förväntningar man har på varandra, vilka roller man har och om man ska dela upp dem i olika fokusområden. Sedan togs detta vidare ut i teamen och grupperna.

Initialt fick chefsgruppen även genomföra ett test MBTI (Myers Briggs Type Indicator Test), som är ett sätt att kartlägga våra olika personlighetstyper. Med den kunskapen genomfördes en workshop för att synliggöra skillnader såväl som likheter, och därigenom se hur man i sitt samarbete bäst kan utnyttja varandras olika styrkor.

 

Förändring är hotfullt

Motstånd mot förändring är naturligt och djupt mänskligt. Förändringar tar energi, vi vet vad vi har men inte vad vi får, vi låter gärna fantasin om vad förändringen innebär skena iväg. Det är först när vi förstått syfte och mål som vi är beredda att bli en positiv del av förändringsarbetet.

Därför lades mycket fokus på cheferna för att se till att de var mycket tydliga med vad syftet med förändringen var.

På alla chefsnivåer har Frontit hjälpt Siemens att arbeta med förändringsledning, hur man hanterar motstånd, men också hur man kan förhindra att motstånd uppstår. Arbetet har skett med hjälp av verktyget ”Förändringens fyra rum” som har sitt ursprung i psykologen och forskaren Claes Janssens forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika tillstånd i förändringsprocesser. I varje ledningsmöte använder Siemens sig numera av verktyget för att snabbt kolla av status och läge.

 

Långsiktighet lönar sig

Siemens har jobbat medvetet med en ledarstrategi och har på så sätt skapat en struktur att följa. Strukturen skapar trygghet hos medarbetarna och ett tydligt syfte för hjärnan om hur man ska jobba.

Ett förändringsarbete av det här slaget sker inte över en natt. Man behöver jobba systematiskt och uthålligt och det är avgörande att den yttersta ledningen långsiktigt köper in sig i sättet att tänka och arbeta. Det är viktigt att ledningen kommunicerar ett tydligt syfte med förändringen och att alla medarbetare får känna sig delaktiga.

”Alla har tagit till sig ledarstrategin på bästa sätt och agerar efter den i sitt dagliga arbete”
Kristofer Thoresson, Siemens Konstruktionsavdelning

Uppdraget hos Siemens är ett exempel på när Frontit stöttat företaget att få samtligas ”kraftpilar” att dra åt samma håll.

 

Under augusti och september 2018 har vi genomfört seminariet ”Hjärnan bakom teamet”, på alla våra kontor. Över 250 personer har deltagit. Nu kör vi också seminarier för över 100 personer hos våra kunder.

På seminariet – Hjärnan bakom teamet – går bland annat igenom frågeställningar som:

  • Varför reagerar och agerar vi som vi gör?
  • Varför är det så svårt att förändra vissa beteenden, både på individnivå och i en grupp?
  • Hur viktig är gruppen och gemenskapen för att åstadkomma resultat?
  • Hur kan vi få allas ”kraftpilar” att peka åt samma håll?

Vill du att vi kommer ut till ditt företag och håller detta seminarium?

Kontakta oss här

 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post