Konsultporträtt: Anders Fresk och uppdraget på Skatteverket

17 augusti, 2020

Anders Fresk har arbetat på Frontit i tio år och jobbat med utvecklingsarbete i över tjugo år. Han har verkat i många olika typer av verksamheter privat som offentlig, i bank, försäkring och inom industrin. Anders insåg tidigt det agila arbetssättets fördelar och han har, med det som grund, jobbat för att hjälpa kunderna realisera värde och jobba i korta cykler där man får ut det viktigaste först.

Du har intresserat dig för och jobbat med agila metoder i många år – hur kommer det sig?

Jag tycker att jag tidigt såg att det var svårt att få ut effekt av stora projekt. Vi levererade helt enligt plan och inom budget men trots det såg vi inte full nytta av det vi levererat och jag upplevde ofta att verksamheten var dåligt förbered på att ta emot resultatet. Jag började prova agila metoder och har nu arbetat med det i mer än femton år där jag framför allt fokuserar på att leda agila transformationer och utvecklingsinitiativ i kombination med förändringledning. Jag utbildar också inom bland annat agil metodik. Det har hänt mycket de senaste åren och jag har sett en växande förståelse för både agila arbetssätt och behovet av förändringsledning. Verksamheter förstår att ska man kunna realisera värde måste man arbeta med de mjuka sidorna också. Det finns en kraftigt ökad förståelse för det här sättet att jobba och många stora myndigheter, banker och försäkringsbolag efterfrågar kompetens inom området.

Och nu är du involverad i ett stort införande av agilt arbetssätt på Skatteverket, kan du berätta om det?

Skatteverket (SKV) arbetar med ett stort och genomgripande införande av agilt arbetssätt i hela verksamheten. IT- avdelningen har tidigare erfarenheter men den förändring man gör nu är genomgripande. Att införa ett agilt arbetssätt innebär inte enbart en ny metodik utan ett helt nytt sätt att driva organisationen med bland annat ändrat synsätt på ledarskap och förändrade styrprocesser för budget med mera vilket såklart får stor påverkan. För att införa det här nya arbetssättet använder man sig av SAFe® (Scaled Agile Framework® )-ramverket som är avsett för storskalig agil utveckling där många team ska synkas. Arbetet startade under 2019 och nu har man 12 stycken så kallade agila tåg (agile release trains) som stöttar en eller flera enskilda utvecklingsvärdeströmmar i verksamheten. Jag jobbar som ansvarig ”tågförare” (RTE, Release Train Engineer) för ett av dessa agila tåg som i mitt fall ansvarar för arbete med punktskatter och internationellt informationsutbyte. Konkret innebär det att jag håller ihop verksamhetsrepresentanter och produktledning, jobbar med teamens scrum masters och faciliterar tågets gemensamma arbete. Det nya arbetssättet har varit och är en utmaning för många av SKVs verksamheter i och med att arbetssättet är nytt för alla utom för IT.

De här tågen som vi jobbar med är beständiga och en del av det nya arbetssätt som vi inför. Som projektledare tidigare, har jag oftast slagits av att man slår sönder en projektorganisation precis när den börjat fungera väl och blir riktigt effektiv. I det här fallet får och ska ju arbetssättet vi jobbar med införas för att fortleva vilket skapar förutsättningar för ett riktigt effektivt utvecklingsarbete på sikt men det är förstås en utmaning när man är van att jobba i traditionell projektform så arbetet innehåller definitiv ett stort mått av förändringsledning.

Vad ser du som SKVs största utmaningar i det här arbetssättet och hur har du kunnat hjälpa dem?

Personalen på SKV har mött de utmaningar som det här arbetssättet fört med sig för dem, med stor tillförsikt och positiv inställning, man vågar ifrågasätta men är intresserad och vill lära sig mer. Jag har kunnat stötta med min kompetens och erfarenhet inom agilt arbete. Rollen som RTE är svår på så sätt att man har ett stort ansvar men ganska lite mandat, det är inte en programledarroll som man ibland förleds att tro. Ansvaret ska hela tiden delegeras nedåt till den plats och de personer där arbetet ska utföras. Att förstå de nya rollerna och vem som har ansvar har varit och är en utmaning för alla inblandade.

Jag bidrar med metodkunskap i arbetet och det gäller både inom införandet av det agila arbetssättet som sådant men också kring förändringsledning t.ex. ska vi börja höstens arbete med en förväntansworkshop där vi ska arbeta med de ledande rollerna, vad vi kan förvänta oss av varandra med syfte att öka tydligheten och klargöra ansvar.

Jag har också varit med och bidragit till att få distansarbetet, som varit mångas vardag under våren, att fungera. Vi genomförde nyligen en helt digital variant av de planeringsworkshopar som man enligt SAFe i rollen som RTE ansvarar för att hålla var 10-12 vecka, en så kallad PI Planning eller Big room planning. Som flest var vi över 80 personer under två dagar där vi kunde arbeta i olika Skype-rum med teamplaneringar och sedan samla alla deltagare för gemensamma genomgångar. Det fungerade fantastiskt bra och när vi gjorde ett retrospektiv på dagarna som avslutning var det många som tyckte att det till och med fungerade bättre än att genomföra samma övning fysiskt.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post