Varför borde alla organisationer arbeta med innovationsledning?

10 december, 2020

Varför borde det vara obligatoriskt för alla organisationer att arbeta med innovationsledning? Kort och gott för att säkerställa sin existens i framtiden. Organisationer behöver redan idag ta höjd för att skapa förmåga att fortsätta skapa värde för dem organisationen finns till för, annars riskerar de att inte ha någon relevans i framtiden.

Alla organisationer behöver i princip dagligen arbeta med att hantera olika nivåer av osäkerhet (risk) och komplexitet. De flesta organisationer har god förmåga att skapa värde för dem de finns till för på kort sikt, men är betydligt sämre rustade för att även säkerställa värdeskapandet på längre sikt. Om organisationer vill vara relevanta i framtiden, så måste de redan idag skapa förmågan att hantera  större osäkerhet och komplexitet.


Bilden visar en frustrerad kund som förväntas skapa innovation, vara mer snabbfotad och kundcentrerad. Han inser att han behöver stöd för att kunna ”möta kravbilden med att fylla kostymen med helt nya arbetssätt”. Att leda för innovation kräver helt andra verktyg och arbetssätt än arbete med förbättringar eller förändringar. Innovationsarbete är mer utforskande, mer experimenterande och har ett ständigt fokus på lärande. Ett lärande och reflekterande förhållningssätt är centralt och utgår från att förstå den ständigt förändrade omvärlden och kontexten, skapandet av insikter om utmaningarna och möjligheterna som ligger till grund för idéskapandet, och senare för val av lösningar för implementering.

Jag har mött många organisationer som jobbat med innovation och enbart haft fokus på kreativt idéskapande, där man helt missat innovationsledningen, som i sig möjliggör att ta om hand de nya idéerna. Konsekvensen blir en frustration över all kreativitet och engagemang som gått förlorad, skapandet av mängder med idéer som aldrig blivit omsatta i reell nytta och därmed uteblir förväntade innovationer.

Andra exempel kan vara organisationer som istället har ett stort gap mellan å ena sidan sina innovationsportföljer som har till syfte att hantera risk då innovation per definition är riskfyllt, å andra sidan portföljer med pågående förändringsarbete med syfte att reducera risk.  Gapet dödar många bra idéer genom organisationens oförmåga att hantera hela systemet som en integrerad process från idé till nytta.

Att inte släppa gårdagens arbetssätt och värderingar, är ett av organisationers stora hinder mot förnyelse och innovation som behöver brytas för att skapa förändring.

En bra metodik är Vijay Govindarajans ”the three box solution” för att hantera nutid-dåtid-framtid. Min erfarenhet är att organisationer även behöver bli bättre på att välja och prioritera rätt saker att göra (t ex med hjälp av portföljstyrning) på hela skalan av osäkerhet och komplexitet för att kunna vara värdeskapande över tid.

Bilden beskriver ett arbetssätt med verktygslådor (portföljer) för värdeskapandet över tid genom olika nivåer av osäkerhet och komplexitet. Här gäller det att välja rätt verktygslåda för att nå innovation, dvs när idéerna skapar nytta på riktigt.

Hur arbetar du med organisationer för att öka innovationsförmåga och innovationskraft?

Genom att först hjälpa organisationer att skapa insikter och grundläggande förståelse för varför innovation är viktigt för dem och vad innovation innebär för dem där de befinner sig, vilket vi ofta gör genom b la innovationsworkshops. Ett annat angreppssätt är att genomföra en innovationsdiagnos tillsammans med organisationen för att skapa en gemensam bild av ett nuläge och en förståelse för vilka befintliga hinder som finns för att öka innovationsförmågan och innovationskraften. Här mäter vi b la innovationsklimat och andra parametrar för deras förutsättningar för innovation.

Många organisationer inser att de behöver skapa en mer grundläggande förståelse och kompetens inom innovationsledning där vi genomför kundanpassade utbildningar i tvärfunktionella team. Utbildningen hjälper dem att höja sin kunskapsnivå som ökar sannolikheten att de själva på ett bättre sätt kan leda förändringen mot ökad innovationsförmåga och på sikt mot en ökad innovationskraft. I en del organisationer går vi in i uppdrag som innovationsledare för att handfast stödja organisationen att leda deras innovationsarbete.

Hur skapas förutsättningar för innovation i organisationer?

Min erfarenhet är att många organisationer fokuserar alldeles för mycket på tekniska lösningar och kreativa processer för idéskapandet i sitt innovationsarbete utan att säkerställa att de har förmåga att leda och organisera för innovation. Det är människor som skapar förändring och som innoverar, inte organisationer eller tekniska lösningar, de är endast möjliggörare.

Första steget är insikten och förståelsen av behovet av processen kring innovationsledning, där det idag går att få stöd från standarderna ISO 56000 och 56002 och fler är på väg. Framgångsfaktorerna för att lyckas med innovation finns bortom processen och handlar mer om organisationens ledarskap, klimat och kultur, som skapas av hur människor leder och organiseras för innovation. Organisationer behöver vara både kreativa och produktiva parallellt, vilket ställer stora krav på organisationens klimat och innovationsförmåga. En aktuell och spännande fråga för forskningen är hur organisationer kan balansera mellan produktivitet, återhämtning och lärande för att skapa förutsättningar för både kreativitet och effektivitet för att skapa värde över tid för dem de finns till för. För vidare läsning och fördjupning se exempelvis innovationsdoktorn Anders Wikström, RISE.

Här kan du titta på webbinariet – Leda och organisera innovation med Toni Sigmundsson, Aras Kazemi och innovationsforskaren Anders Wikström.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post