Bolagsverkets SAFe® satsning

Bakgrund och uppdrag

För att effektivisera och modernisera Bolagsverket har man under ett antal år arbetat med en stor digitaliseringssatsning. För att stödja detta har myndigheten gjort en mycket ambitiös satsning på SAFe®. Man drivs också av en stark vilja att vara en lärande organisation. För att stärka detta engagerades Joel Ståhl från Frontit i rollen som agil coach för att stödja uppbyggnaden av kompetensen inom SAFe® och att bidra med olika sorts stöd i de agila transformationerna inom myndigheten. En transformation med syfte att gå till en värdeorienterad och flödesoptimerad utveckling och kärnverksamhet.

 

Utmaningen

Bolagsverket använder SAFe® som inspiration på ett pragmatiskt sätt. Snarare än att använda allt i ramverket vill man ha en beprövad modell att utgå ifrån och få ett gemensamt språk så att en större mängd medarbetare och team kan arbeta agilt tillsammans. En utmaning låg därför i att anpassa metodiken och innehållet i t ex de olika utbildningarna på ett sätt som passade Bolagsverket, men ändå gjorde att man höll sin inom ramverket.

 

Genomförande och resultat

Frontits leverans bestod i olika delar. Dels genomfördes ett antal utbildningar, dels operativt arbete i som Scrum Master men inte minst ledning av olika coachningsworkshops. Totalt 9 kurstillfällen genomfördes av följande kurser inom SAFe® 5: Leading SAFe®, SAFe® for Teams, SAFe® Scrum Master, SAFe®  PO/PM, Lean Portfolio Management. En Lean-agil Grundkurs togs också fram. Denna hade tonvikt på upplevelsebaserat lärande och främjade framförallt en kulturförändring nödvändig för framgångsrik övergång till iterativa arbetssätt och dragande system. I rollen som Scrum Master verkade Joel också för upprättandet av ett LACE – Lean-Agile Center of Excellence. Joel har coachade dessutom ledningsgruppen för IT Tjänsteleverans inom området Servant Leadership plus att han genomförde ett antal workshops för leveransteam på temat slicing samt varit drivande för att mätningar skall etableras med särskild tonvikt på ledtider. Man ser nu till exempel att det som tidigare var stora analyser innan utveckling görs i mycket mindre bitar vilket främjar ett jämnare och snabbare värdeflöde.

 

Framgångsfaktorerna

På Bolagsverket var ledningen väldigt ambitiös och ett föredöme genom att verkligen satsa på att utbilda alla i organisationen. Även högsta ledningen hittade plats i kalendrarna för att delta. Av stort värde har varit att våga utmana och ta bort gamla strukturer för att ge plats åt de nya som finns inom bland annat SAFe® Det kan annars bli otydligt vad som gäller. Sist men inte minst skall nämnas hur viktigt förändringsledning är på både organisatorisk och individuell nivå för att lyckas med agil transformation då det ofta är en mer genomgående förändring än man först tror.

 

Några ord från kunden  

Mikael Edlund, enhetschef Bolagsverket Agilt utvecklingskontor (APMO/​LACE)

 

Den Lean Agila transformationen ställer stora krav självledarskap och tillit. Digitalisering innebär accelererande takt på förändring och anpassning. Bolagsverket behöver träna sin förmåga att hänga med i denna VUCA-värld. Bolagsverket har funnits långt innan den digitala världen och bygga om kulturen kommer att vara en utmaning framöver och chefer och ledarskap blir viktiga parametrar. Vi (Bolagsverket) behöver bli en lärande organisation.