Utbildning i processorientering

Utbildning i processorientering

Förståelse och samsyn kring processarbetet

Med gemensam kunskap och förståelse kring processorientering kan ni tillsammans öka er kundnöjdhet och effektivisera er verksamhet. Frontits utbildningar är behovsstyrda, skapar långsiktig kompetens och är lättillgängliga oavsett roll, bakgrund och erfarenhet.

 

Utbildningarna erbjuds genom ett koncept där vi mixar en teoretisk e-utbildning med praktiska övningar i workshopformat.

 

Frontits utbildningskoncept inom processorientering berör allt ifrån grundläggande förståelse för processer till förmågan att utveckla en fullt ut processorienterad verksamhet.

  • De första tre delarna riktar sig till hela organisationen och ger en gemensam och grundläggande förståelse för processer och förbättringsarbete.
  • De sista tre modulerna fokuserar mer på processutvecklingsarbete och riktar sig till processteam, chefer och processägare som behöver djupare kunskap inom ämnet.
  • Varje modul består av förberedande individuell e-utbildning (cirka 20 minuter) och en efterföljande fysisk workshop (3 timmar).

Utbildning i processutveckling i sex moduler

Grundläggande teori

Grundläggande kunskap om vad en process är och hur de hänger samman med verksamhetens organisation. Vi går igenom vad processorientering innebär och vilket värde det medför. Det skapar samsyn och ger en bra grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Förutsättningar och roller

Vi delar med oss av de förutsättningar som behöver vara på plats för att lyckas med processorientering fullt ut. Deltagarna får en genomgång av roller i en processorienterad verksamhet samt exempel på uppgifter och ansvarsområden.

Grunderna i förbättringsarbete

Deltagarna får en grund i hur förbättringsarbete kan bedrivas med utgångspunkt i processerna samt exempel på användbara verktyg. Vi går igenom de åtta vanligaste områdena där slöseri förekommer samt vad och hur som kan förbättras.

Processkartläggning och kommunikation

Deltagarna får lära sig om Frontits processkartläggningsmetodik och träna på ett fiktivt case. Vi går igenom syfte, avgränsningar samt kartläggning av intressnter.  

Systematiskt förbättringsarbete

Vi går igenom processteamets förbättringsarbete efter det att processen är kartlagd, när stöd är framtagna, roller är definierade och de som ska använda processen är utbildade.

Mätning och uppföljning

Deltagarna får sig mer om mätning, analys och uppföljning kopplat till processarbetet. Vi går igenom vanliga begrepp kopplat till mål och mätning, vikten av och risken med att sätta SMARTA-mål samt nyttan med mätning och uppföljning på processnivå.

Frontits ramverk för processorientering

Vårt processramverk har tagits fram i nära samarbete med kunder och akademin och utvecklas ständigt med utgångspunkt i den senaste forskningen. Idag har har mer än 5 000 personer och ett 100-tal verksamheter, inom både privat och offentlig sektor, utbildats och utvecklats med hjälp av processramverket.

 

Vill du veta mer om utbildningen eller ramverket? Tveka inte att ta kontakt med oss.