Mer systematik för ökad innovation​

Innovationsledning handlar om att främja innovation genom att leda ett systematiskt förnyelsearbete där det råder osäkerhet och komplexitet. I den här artikeln ger vi dig som är ledare en bättre förståelse för grunderna i innovationsledning och hur du kan bidra till att stärka innovationsförmågan och kraften i din organisation.

Innovation – Något nytt som skapar nytta

En ny idé eller uppfinning blir en innovation först när idén omvandlas till ett värde. Begreppet innovation för ofta tanken till en ny produkt eller tjänst, men innovation är mycket bredare än så. Det kan även handla om t.ex. nya metoder, processer, affärsmodeller och samarbeten eller en kombination av dessa.

Innovationsledning handlar om att främja innovation genom att stärka organisationens förmåga till förnyelse. Flera oberoende forskningsrapporter visar att majoriteten av alla chefer anser att innovation är viktigt för tillväxten, men ytterst få är nöjda med värdet av det innovationsarbete som utförs. Viljan att bli bättre är stor. Under de senaste 10 åren har intresset för innovationsledning vuxit stadigt och det finns idag en internationell ISO-standard för hur organisationer kan arbeta systematiskt för att öka innovationsförmågan. Till mångt och mycket handlar det om att skapa systematiska arbetssätt, ett lärande och en kultur som hanterar komplexitet, osäkerhet och risk. 

 

Det är dock vanligt att insatserna för att främja innovation snarare siktar in sig på idéer som kortsiktigt ökar kreativiteten och engagemanget. Det behövs, men ett lyckat förnyelsearbete för innovation handlar också om systematik och hårt arbete.

ISO 56000

Redan 2013 började ISO att ta fram standarder för innovationsledning. Svenska forskare och innovatörer har varit drivande i den standard som finns kring innovationsledning idag, ISO 56000-serien. Syftet med standarden är att hjälpa organisationer att förbli relevanta i en föränderlig värld, genom att tydliggöra hur de ska tänka och agera. Standarden inkluderar bland annat utvecklande kultur, beslut baserade på insikter, hantering av osäkerhet och att tänka i system. 

Välj rätt verktygslåda i ledarskapet

Traditionellt ledarskap och att genomföra förbättringar i den dagliga verksamheten handlar om att leda sitt team i en tydlig riktning mot ett önskat läge. Stabilitet, förutsägbarhet och effektivitet är viktiga ledord. När det är tydligt vad som ska göras kan väldefinierade planer tas fram för att minimera risker och underlätta ett effektivt genomförande. 

 

Ledarskap i en förändring handlar snarare om att förflytta sitt team från ett nuläge till ett framtidsläge som inte nödvändigtvis är lika tydligt eller önskat. Det i sin tur innebär att ledarskapet i mycket större utsträckning handlar om att möta starka känslor och få med sig människorna på resan. Förmågan att skapa tillit och trygghet blir centralt. 

 

Innovationsarbete är ett förändringsarbete som hanterar förnyelse med större osäkerhet och komplexitet. Målbilden är ofta diffus och uttrycks snarare som en riktning och ambition – en avsikt.  Eftersom vägen är okänd är det viktigt med ett ledarskap som är mer utforskande och som hanterar komplexitet och risk på ett systematiskt sätt. 

 

Olika typer av ledarskap behövs med andra ord för att driva det dagliga förbättringsarbetet, förändringsprojekt och förnyelsearbetet för innovation. Det är därför viktigt att välja verktyg och metoder ur rätt verktygslåda om ledarskapet ska nå önskade resultat.

Att bara fokusera på idéer är en dålig idé

En vanlig missuppfattning är att innovation handlar om att generera fler idéer. Hackathons arrangeras, digitala förslagslådor och idéhanteringsverktyg implementeras och kreativa workshops genomförs. Nya idéer är givetvis en viktig startpunkt, men för att det ska bli innovation måste idéerna omvandlas till ett värde. Här kommer systematiken in. 

 

Att bara fokusera på idéer är en dålig idé. Börja istället med att ta fram en innovationsstrategi där avsikten med förnyelsearbetet framgår samt där det är tydligt vilka utmaningar, problem och möjligheter organisationen vill lösa med hjälp av innovation.

 

Innovationsstrategin vägleder organisationen i att inhämta kunskap och utforska olika perspektiv och metoder för att på ett systematiskt sätt skapa viktiga insikter. Insiktsarbetet är en guldgruva i innovationsarbetet och en förutsättning för leda arbetet rätt. Det är här det fluffiga faller på plats och blir konkret så att idéskapandet blir effektivt och fokuserar på rätt strategiska avsikter.

Att välja bort risk är en stor risk

Strategi och systematik är viktiga komponenter i förnyelsearbetet för innovation, men det är kulturen som verkligen avgör om arbetet lyckas. Det måste finnas en kultur och ett klimat i organisationen som främjar innovation. 

 

I en innovativ kultur vågar individer ta risk och det är tillåtet att misslyckas. Det räcker inte att det är högt till tak, det måste också vara lågt till golvet. Och det behöver finnas ett inbyggt lärande, ansvarstagande och starkt ledarskap i organisationen.

 

Att bygga en innovationsförmåga och ändra attityden till risk och osäkerhet tar dock tid och kan ibland försvåras av ledningens vilja att nå snabba resultat. Då är lätt att prioritera bort projekt med otydlig målbild, hög risk, hög komplexitet och innovativa arbetssätt. Men att välja bort risk är en stor risk om verksamheten ska finnas kvar och vara konkurrenskraftig även i framtiden. 

Tre tips som främjar innovation

  • Stanna inte vid idéerna. Innovationsledning handlar snarare om att bygga upp en systematik och struktur för att lyckas ta idéer hela vägen till nya värdeskapande lösningar. 
  • Välj verktyg från rätt verktygslåda. Olika typer av ledarskap, arbetssätt och metoder krävs för att leda det dagliga förbättringsarbetet samt driva förändringsprojekt och förnyelsearbete för innovation. Att minimera risk kan vara bra i det ena fallet men få förödande konsekvenser i det andra.
  • Kulturen är A och O. Att förändra kultur kräver tålamod och ett modigt ledarskap. Det tar tid att ändra attityder till risk och att bygga förmåga att hantera komplexitet och osäkerhet. Men det finns experter som kan hjälpa till.

 

Kontakta Toni för mer information

Toni

Sigmundsson

Etableringsansvarig Eskilstuna

Fler artiklar om förändringsledning

Håll kursen och navigera rätt när förändringarna avlöser varandra

Den ena förändringen är inte avslutad förrän nästa tar vid. Det är verkligheten för i princip alla chefer idag. I tider av förändring gäller det att prioritera och vara lite ödmjuk inför det faktum att tid är en knapp resurs. Det gäller att förstå vilka förändringar som kräver full involvering och vilka som kan hanteras med hejarop från sidolinjen.

Agera innan förändringströttheten sätter sig i väggarna

Många verksamheter introducerar idag förändringar på löpande band. Emellanåt är tempot så högt att det som chef är svårt att hinna med allt som ska göras. Att arbeta med människorna och få med sig dem på förändringsresan prioriteras tyvärr alltför ofta bort. Men när medarbetarna knappt rycker på axlarna längre så är det viktigt att du som chef reagerar på direkten. Det kan nämligen innebära att förändringströtthet drabbat er organisation. För att undvika att den biter sig fast i väggarna är öppenhet en nyckel. Öppenhet bygger tillit och det finns inget som skapar förutsättningar för fungerande förändring lika kraftfullt som tillit.

Chefens förmåga att leda i förändring avgör resultatet

Hur leder du andra genom en förändring när du själv känner tvivel och osäkerhet? Många chefer kan nog känna igen sig i den frågan. Att leda medarbetare genom en förändring som du själv inte har initierat kan vara en svår prövning. Idag behöver nästan alla chefer agera förändringsledare i perioder, men många saknar verktyg och kunskap för att hantera det initiala motstånd som en större förändring möter.