Stockholms kommun fick arbetsgrupper att fungera bättre

Medarbetarenkäten på en enhet i en Stockholms kommun visade nedåtgående resultat. Främst saknade medarbetarna tydlighet i roller och samspel mellan sig. Detta ledde till missförstånd och en del konflikter. Samma enkät visade låga resultat även i upplevd effektivitet och kommunikation med beställare.

Så här beskrev chefen situationen inför arbetet:

Mina medarbetare kör ibland fast i situationer där det krävs att alla drar sitt strå till stacken. Förståelsen för att alla har olika styrkor tas inte tillvara i det dagliga arbetet, konflikter som jag som chef blir inblandad i skulle de själva kunna lösa om de kommunicerade mer med varandra. När vi senast gjorde en kundundersökning visade det sig också att kundernas nöjdhet har sjunkit gällande hur de blir bemötta av mina medarbetare. Jag vill ha hjälp med att ge medarbetare verktyg, nycklar i det vardagliga arbetet för att öka samarbetsförmågan och därmed få en trivsammare och effektivare arbetsplats.

Genomförande av utvecklingsinsats:

Relaterat material

Hur blev situationen efteråt?

Medarbetarna lärde känna vilken typ de är och hur de kommunicerar med andra. Det var ett mycket uppskattat pass där många medarbetare uttryckte lättnad kring insikter kring sig själva och andra och beskrev tidigare ”typiska” konfliktsituationer klart var kopplade till okunskap om varandras olikheter.

Chef samt medarbetare har beskrivit att öppenhet samt tillit har ökat på arbetsplatsen efter genomförd dag. Arbetsgruppen använder kunskapen om varandras styrkor när de ska sätta samman grupper i gruppen för att utföra vissa uppdrag vilket lett till ökad effektivitet.